การเตรียมการปลูกพริก

หลังจากที่เลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมได้แล้ว ขั้นต่อไปที่ต้องกระทำก่อนที่จะมีการปลูก คือ

การเตรียมพื้นที่ปลูก ในการเตรียมพื้นที่ปลูกพริกอาจขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ของสภาพพื้นที่ในแต่ละแหล่งว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น ในพื้นที่ปลูกที่เป็นดินเหนียว ในเขตภาคกลาง เกษตรกรนิยมเตรียมพื้นที่ปลูก โดยยกเป็นร่องขนาดใหญ่เช่นเดียวกับการปลูกผัก เพื่อความสะดวกในการรดน้ำ แปลงปลูกที่ยกเป็นร่องกว้างประมาณ ๕ เมตร และร่องน้ำกว้างประมาณ ๑ เมตร ส่วนความยาวของร่องปลูกก็แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ว่ามีความกว้างยาวมากน้อยแค่ไหน สำหรับในท้องที่อื่น ๆ ที่เป็นดินร่วน มักมีการปลูกแบบเป็นแปลงขนาดใหญ่ หรือปลูกแบบพืชไร่อื่นๆทั่วไป การเตรียมพื้นที่ก็ทำได้ค่อนข้างไม่ยากโดยการถางหญ้าแล้วไถดินกลับตากแดดทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง จึงค่อยไถพรวนดินใหม่อีกครั้ง

สำหรับในบางกรณีที่ดินในพื้นที่ปลูกเป็นดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ลงในดินบ้าง เพราะปุ๋ยพวกนี้จะทำให้ดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดี ถ้าดินเป็นดินเปรี้ยว หรือดินค่อนข้างเป็นกรด อย่างเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเป็นพื้นที่เก่าที่มีการปลูกพืชมานาน และมีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ติดต่อกันมาโดยตลอด อาจทำให้ดินเปรี้ยวหรือเป็นกรดมากขึ้น ดังนั้นเราจะต้องมีการปรับปรุงดินให้เหมาะสมในขณะทำการเตรียมดิน โดยการใส่ปูนขาวในอัตราประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อช่วยลดความเป็นกรดของดินให้ต่ำลง

ระยะปลูก ๔๐x๑๐๐ เซนติเมตร ปลูกแบบไร่ไม่มีการยกร่อง

ยกร่องและร่องห่าง ๑๐๐ เซนติเมตร ปลูกแถวคู่บนสันร่องระยะ ๔๕x๖๐ เซนติเมตร

ระยะปลูก การกำหนดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมนั้น ถ้าหากจะกำหนด ตายตัวแล้ว คงทำได้ยากเพราะว่าพริกแต่ละชนิดมีขนาดของทรงพุ่มที่ต่างกัน ดังนั้น ในการกำหนดระยะปลูกควรพิจารณาจากทรงพุ่มพริกเป็นประการสำคัญ โดยดูว่าขนาดทรงพุ่มของพริกที่จะปลูกมีขนาดเท่าใด แล้วกะระยะปลูกให้ทรงพุ่มไม่ชนกัน เพราะถ้าทรงพุ่มชนกันหรือปลูกถี่เกินไปแล้ว เมื่อต้นพริกเจริญเติบโดขึ้นจะทำให้ทรงพุ่มเบียดกันแน่น ซึ่งมีผลให้ผลผลิตลดต่ำลงกว่าปกติได้ เนื่องจากแสงแดดส่องได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้การปลูกถี่เกินไปยังทำให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงต่างๆ ที่ทำลายพริกเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะมีความชื้นสูงในบริเวณแปลงปลูก ทั้งยังเป็นที่หลบซ่อนของพวกแมลงต่าง ๆ และการฉีดยาพ่นป้องกันกำจัดก็ทำได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับพริกบางชนิดที่มีทรงพุ่มกว้าง เช่น พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นห่างกันประมาณ ๕๐ เซนติเมตร และระยะระหว่างแถวห่างกัน ๑๐๐ เซนติเมตร สำหรับพริกที่มีทรงพุ่มเล็ก เช่น พริกยักษ์ ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้น ห่างกันประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ระหว่างแถวห่างกัน ๖๐ เซนติเมตร

หลุมปลูก ในการขุดหลุมปลูกพริกนั้นทำได้ง่ายเพียงแต่ใช้จอบขุดสองครั้ง ก็ปลูกพริกได้แล้ว ไม่เหมือนกับการขุดหลุมไม้ผลยืนต้นอื่น ๆ ที่ต้องขุดกันแทบตาย กว่าจะได้สักหลุม ขนาดของหลุมพริกควรขุดให้กว้างสัก ๑๐ นิ้ว และลึก ๑๐ นิ้ว แล้วหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่รองกันหลุมบ้าง เพื่อทำให้ดินร่วนซุยยิ่งขึ้น และจะทำให้ต้นพริกเจริญเติบโตได้เร็ว

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ