การให้แสงสว่างบริเวณสวน

การจัดให้มีแสงสว่างภายในบริเวณสวนไม่ว่าจะเป็นโคมไฟฟ้าหรือตะเกียงนับว่าเป็นศิลปอีกอย่างหนึ่ง ชนิดโคมไฟฟ้าและขนาดความสูงของโคมไฟจะต้องเลือกอย่างพิถีพิกัน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์และสร้างบรรยากาศได้ อย่างเหมาะสม

ถ้าต้องการจะเน้นกลุ่มหรือแปลงไม้ดอกให้สามารถเห็นสีสันอันสดใสของดอกไม้ เกิดอารมณ์อันสุนทรืย์ ในยามคํ่าคืนก็ควรใช้โคมไฟทรงเตี้ย โคมไฟจะต้องสามารถบังคับให้แสงสว่างส่องลงเฉพาะจุดหรือบริเวณที่ต้องการ เท่านั้น ส่วนอื่น ๆ ก็ปล่อยให้มืดหรือมีเพียงแสงที่สลัว

ถ้าต้องการให้แสงสว่างนั้นมีประโยชน์ในการใช้สอย เช่น บริเวณทางเดินหรือบันไดที่จะนำไปสู่เนินดิน ช่วยให้มองเห็นทางสะดวกในการก้าวเดิน โคมไฟที่ใช้จะต้องให้สูงเลยระดับตาขึ้นไป หรือถ้าจะใช้โคมทรงเตี้ยก็ต้องให้ตํ่ากว่าระดับตาลงไปมาก ๆ และจะต้องมีส่วนที่สามารถบังคับแสงให้ส่องลงเฉพาะพื้นผิวทางเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้แสงจ้ารบกวนสายตา อาจทำให้สะดุดหกล้มเป็นอันตรายได้

ถ้าต้องการให้เห็นลำต้น กิ่งก้านและใบของต้นไม้ใหญ่ ที่เป็นฉากหลัง (background) ของสวน ก็ต้องใช้โคมไฟที่สามารถส่องแสงสว่างเป็นลำเหมือนแสงจากกระบอกไฟฉาย วางบนพื้นสนามซ่อนไว้หลังพุ่มไม้ ปรับระดับและทิศทางให้ส่องแสงกระทบเฉพาะต้นที่ต้องการจะส่องเท่านั้น แสงบางส่วนก็จะสะท้อนกลับลงมายังไม้พุ่มทรงเตี้ยและสนามหญ้าบริเวณใกล้เคียง เป็นแสงที่สลัวทำให้เกิดความรู้สีกซึ้ง ๆ มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

บริเวณสวนที่จะจัดให้มีงานเลี้ยงรับรองแขกหรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ จะต้องให้มีแสงสว่างที่จ้าพอ ก็ควรใช้โคมไฟที่มีความสูงมาก ๆ เลยศีรษะขึ้นไปและสามารถให้แสงสว่างได้โดยรอบ โคมไฟในลักษณะนี้จะทำให้เห็น สภาพของสวนโดยทั่วทุกจุดเหมือนตอนกลางวัน ไม่มีการเน้นจุดเด่นหรือจุดสนใจเหมือนโคมไฟที่ส่องเฉพาะจุด

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ