ขั้นตอนของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยสรุป

ขั้นตอนของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยสรุป

1. เพาะกล้านาน 4-5 เดือน

2. ย้ายกล้าไปปลูกในแปลงใหญ่ เลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตสมบูรณ์นาน 7-10 เดือน ซึ่งเป็นระยะเริ่มตัดหน่ออ่อนได้

3. ก่อนตัดหน่ออ่อน 7 วัน ใส่ปุ๋ย ตัดหรือถอนต้นแก่ออกบ้างให้เหลือกอละ 3-4 ต้น แล้วพูนดินกลบโคน

4. เก็บหน่อวันนเว้นวัน พร้อมกับใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเรื่องการใส่ปุ๋ย

5. ต้นเดือนพฤศจิกายน หยุดตัดหน่อ ใส่ปุ๋ยปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตไปจนสมบูรณ์ดีประมาณ 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ย ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตไปจนสมบูรณ์ดีประมาณ 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยอีกครั้ง แล้วตัดหรือถอนต้นแก่ออกบ้าง เหลือไว้ก่อน 3-4 ต้น

6. ต่อมาอีก 7 วัน จึงถึงระยะเก็บหน่ออ่อน หมุนเวียนไปเช่นนี้จนกว่าต้นจะให้ผลิตผลลดลงมากหรือทรุดโทรมตายไป ก็รื้อทิ้ง ทำการปลูกใหม่

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ