ขั้นตอนของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยสรุป

ขั้นตอนของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยสรุป

1. เพาะกล้านาน 4-5 เดือน

2.  ย้ายกล้าไปปลูกในแปลงใหญ่  เลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตสมบูรณ์นาน 7-10 เดือน  ซึ่งเป็นระยะเริ่มตัดหน่ออ่อนได้

3.  ก่อนตัดหน่ออ่อน 7 วัน  ใส่ปุ๋ย  ตัดหรือถอนต้นแก่ออกบ้างให้เหลือกอละ 3-4 ต้น  แล้วพูนดินกลบโคน

4.  เก็บหน่อวันนเว้นวัน  พร้อมกับใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเรื่องการใส่ปุ๋ย

5.  ต้นเดือนพฤศจิกายน  หยุดตัดหน่อ  ใส่ปุ๋ยปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตไปจนสมบูรณ์ดีประมาณ 2-3 เดือน  ใส่ปุ๋ย ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตไปจนสมบูรณ์ดีประมาณ 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยอีกครั้ง  แล้วตัดหรือถอนต้นแก่ออกบ้าง  เหลือไว้ก่อน 3-4 ต้น

6.  ต่อมาอีก 7 วัน  จึงถึงระยะเก็บหน่ออ่อน  หมุนเวียนไปเช่นนี้จนกว่าต้นจะให้ผลิตผลลดลงมากหรือทรุดโทรมตายไป  ก็รื้อทิ้ง  ทำการปลูกใหม่

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ