ข้อมูลการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ

ข้าวโพดเทียน

–         ระยะปลูก 0.50 x 0.50 เมตร

–         วิธีให้ปุ๋ย  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัด คลุกเคล้าเข้ากับดิน ปุ๋ยเคมี (แอมโมเนี่ยมซัลเฟตหรือยูเรีย) ใช้ 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร(ปี๊บ) รดบนพื้นดินรอบโคนต้น ควรรดน้ำเปล่าล้างปุ๋ยที่ใช้เร่งใบตกค้างตามใบ  ส่วนปุ๋ยเคมีผสมสูตรเท่า 15-15-15 ที่เป็นเม็ดให้โรยหว่านรอบโคนต้น พร้อมกับพรวนดินในอัตราหลุมละ 1 ช้อนโต๊ะ บำรุงต้นและฝัก

–         ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 60 วัน

ถั่วฝักยาวไร้ค้าง

–         ระยะปลูก 1.00×1.00 เมตร

–         วิธีให้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกกรองก้นหลุม ปุ๋ยเคมีเร่งใบ และเร่งลำต้น และฝัก อนุโลมใช้เช่นเดียวกับ ข้าวโพดเทียน

–         ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ประมาณ 2 ½ เดือน – 2 เดือน

พริกขี้หนูสวน

–         ระยะปลูก 0.50×0.05 เมตร

–         วิธีให้ปุ๋ย คล้ายคลึงกับ 2 ชนิดแรก

–         ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ประมาณ 2 เดือน ตัดแต่งได้เป็นรุ่นแรก ตัดแต่งกิ่งให้น้ำให้ปุ๋ยจะเก็บได้อีก 2 รุ่น

มะละกอพันธุ์แขกดำ

–         ระยะปลูก 3.00×3.00 เมตร

–         วิธีให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม ใช้ปุ๋ยเร่งในระยะต้นเล็ก ปุ๋ยบำรุงต้น(หว่านรอบโคนต้น) สูตร 15-15-15 ต้นเล็กให้แต่น้อย ต้นละ 1 ช้อนชา ครั้นต้นโตขึ้น  เพิ่มเป็น 1 ช้อนโต๊ะ จนกระทั่งถึง 1 กระป๋องนมข้น เมื่อต้นโต

–         ระยะเวลาเก็บเกี่ยว อายุ 8 เดือน จะเริ่มให้ผลสุกรุ่นแรก และทะยอยออกเรื่อยไปจนหมดอายุขัย

สุนทร  ปุณโณทก

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ