สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมในการปลูกพริก

ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในชนบทแทบทุกครัวเรือนมักจะมีการปลกพริกกันเพื่อใช้ประกอบอาหาร บางรายอาจปลูกร่วมกับพืชผักชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกเป็นผักสวนครัวหลังบ้าน หรือปลูกไว้ในพื้นที่ว่าง ๆ ภายในสวนก็แล้วแต่ความเหมาะสม บางครั้งยังพบเลยว่ามีพริกงอกขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีผู้ใดปลูก ก็เนื่องผลพริกนั้น นกบางชนิดชอบกินเป็นอาหาร เมื่อถ่ายมูลออกมาก็จะงอกอยู่ ณที่นั่น แสดงว่าพริกเป็นพืชหนึ่งที่สามารถขึ้นได้ในดินทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะปลูกพริกกันเป็นอาชีพ หรือปลูกเพื่อการค้าแล้ว ถึงแม้ว่าจะขึ้นได้ในดินทั่วไปก็ตาม ถ้าเราเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้เราได้รับผลสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่ง

โดยทั่วไปพริกเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น และสามารถทนร้อนได้ค่อนข้างดี แต่ถ้าสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วพริกจะไม่ชอบ สำหรับความชื้นในอากาศและในดินประกอบกับอุณหภูมิที่เหมาะสมจะมีผลร่วมกันต่อการติดผลของพริก พบว่าถ้าอากาศมีความชื้นน้อยและดินแห้งหรืออากาศค่อนข้างร้อนจัด พริกจะมีการติดผลน้อยลง เนื่องจากยอดเกสรของตัวเมียปกติจะมีน้ำเหนียว ๆ ไว้สำหรับจับละอองเกสรตัวผู้จะแห้งเร็ว (ปกติสามารถอยู่ได้นาน ๒-๓ วัน) ถ้าหากสภาพอากาศแห้งและร้อนจะอยู่ไม่ได้นาน ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อากาศแห้งและร้อนมากน้อยแค่ไหน ทำให้ช่วงเวลาในการผสมของดอกผสมได้น้อย การติดผลจึงลดน้อยลง ดังนั้นในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนและดินแห้ง เราอาจทำให้ผลผลิตติดมากขึ้นโดยการให้น้ำเพิ่มและ ถ้าหากเป็นไปได้การฉีดพ่นน้ำให้เป็นละอองแก่แปลงปลูก เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นในบรรยากาศและดิน ตลอดจนอุณหภูมิก็ลดลงด้วยจะสามารถช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ แต่ในท้องที่ปลูกบางแห่งก็อาจกระทำไม่ได้ อาจเป็นเพราะไม่มีแหล่งน้ำหรือมีนํ้าจำกัด และต้องเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้น จนอาจไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่จะได้รับเพิ่ม ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ การเลือกฤดูปลูกให้เหมาะสมและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่นั้นๆ ก็จะช่วยให้การติดผลของพริกเป็นไปตามธรรมชาติ

นอกจากที่กล่าวมาแล้วดินปลูกพริกก็มีความสำคัญอีกไม่น้อยเช่นกัน เพราะพริกก็ชอบดินปลูกเหมือนกับพืชอื่น ๆ นั่นคือ ชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ดี มีอีนทรีย์วัตถุสูงและมีการระบายน้ำได้ดี ส่วนความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินควรอยู่ระหว่าง ๖-๖.๘ ถ้าหากดินเป็นกรดด่างมากเกินไป อาจทำให้พริกเป็นโรคเหี่ยวได้ง่ายประกอบกับการเจริญเติบโตก็ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นเหตุให้ผลผลิตลดต่ำลงได้ สำหรับดินที่มีการระบายน้ำไม่ดีพริกจะไม่ชอบ เพราะหากเกิดมีน้ำขังในบางส่วนของแปลงปลูกพริกแล้ว ต้นพริกที่อยู่ในบริเวณนั้นจะแสดงอาการใบเหลือง ซึ่งอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขาดธาตุอาหารบางชนิด เช่น ขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น ทำให้ผลผลิตลดต่ำลงได้อีกเช่นกัน ดังนั้นก่อนการปลูกพริกควรพิจารณาดูก่อนว่า สภาพของดินมีการระบายน้ำได้ดีไหม หากเป็นดินเหนียวเกินไปควรใส่ปุ๋ยอีนทรีย์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เปลือกถั่ว ฯลฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงดินให้ร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดีเหมาะสมต่อการปลูกพริกต่อไป

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ