ปลากระบอก

ปลากระบอก เป็นปลาทะเลเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดี มีรสชาติดีเป็นที่นิยมบริโภค และสามารถเลี้ยงได้ทั้งนํ้ากร่อยและน้ำจืด ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงปลาในกลุ่มดังกล่าวนี้ในบ่อน้ำกร่อยได้ผลผลิตประมาณ 370-900 ตัน/ปี (ชวสิต วิทยานนท์ และทศพร วงศ์รัตน์ 2531) ปลากระบอกที่นิยมเลี้ยงมี 2 ชนิด คือ ปลากระบอกท่อนใต้ (Mugil cephalus) และปลากระบอกดำ (Liza parsia) ซึ่งเดิมใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Mugil dussumieri C&V ปลากระบอกทั้งสองชนิดนี้สามารถเพาะขึ้นได้ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนให้วางไข่แล้วทำการผสมเทียม สำหรับประเทศไทยสามารถเพาะปลากระบอกดำได้ที่สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ส่วนปลากระบอกท่อนใต้กำลังศึกษาค้นคว้าการเพาะปลาชนิดนี้อยู่ที่สถานประมงน้ำกร่อย คลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเลี้ยง

ประเทศอิสราเอลนิยมเลี้ยงปลากระบอกท่อนใต้ร่วมกับการเลี้ยงปลานิล ส่วนประเทศอื่นๆ มักนิยมเลี้ยงในบ่อน้ำกร่อย มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะนำปลากระบอกทั้งสองชนิดนี้ไปเลี้ยงในพื้นที่ดินเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นหรือปล่อยในอ่างเก็บน้ำที่มีคุฌสมบัติของน้ำค่อนข้างกร่อย ปลากระบอกเป็นปลาที่กินขี้แดดหรือตะไคร่น้ำ บนพื้นดินเลนในบริเวณที่ตื้นๆ ชายฝั่งซึ่งอุดมไปด้วยอาหารธรรมชาติดังกล่าว

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ