ปลาสลิด

ปลาสลิด เป็นปลาในครอบครัวเดียวกันกับปลากัด มีอวัยวะช่วยหายใจเช่นกัน แต่เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า และลักษณะลำตัวแตกต่างจากปลากัด ลำตัวแบนข้างมาก บริเวณลำตัวค่อนข้างกว้าง เรียวไปทางด้านหัวและหาง ลักษณะคล้ายใบไม้ ลำตัวจากหัวถึงโคนหางยาวประมาณ 2.3-3.0 เท่าของความลึกลำตัว ลำตัวมีสีน้ำตาลเขียวหรือเทาอมเขียว มีแถบส์น้ำตาลเข้มพาดเฉียงลำตัว ซึ่งแถบนี้มักจะเลือนหายไปเมื่อปลาโตเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีแถบเล็กๆ พาดไปตามความยาวลำตัวจากหัวถึงโคนหางอีกข้างละ 1 แถบ ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 9-12 อัน ก้านครีบอ่อน 10-11 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 9-12 อัน ก้านครีบอ่อน 36-38 อัน ครีบอกยาวกว่าครีบหัว ครีบท้องจะมีก้านครีบอ่อนอันที่หนึ่งเป็นเส้นยาวเลยโคนหาง เกล็ดตามเส้นข้างลำตัวประมาณ 55-63 เกล็ด

ปลาสลิด เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของปลาในสกุลนี้ เมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง 25 ซม.ขนาดเฉลี่ยโดยทั่วไปที่พบมากยาวประมาณ 15-16 ซม. เมื่อปลาอายุประมาณ 6-7 เดือน หรือความยาวประมาณ  10-12 ซม. จะสามารถสืบพันธุ์ได้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้จะมีสีเข้มกว่าตัวเมีย ครีบหางของปลาตัวผู้ จะยาวจรดโคนหางหรือพ้นโคนหาง ส่วนครีบหลังของปลาตัวเมียนั้นจะมน และมีความยาวไม่ถึงโคนหาง ปลาสลิดจะวางไข่ผสมพันธุ์ในต้นเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ในธรรมชาติปลาผสมพันธุ์วางไข่โดยปลา ตัวผู้จะก่อหวอดติดกับพันธุ์ไม้น้ำ แล้วไล่ปลาตัวเมียให้ไปอยู่ใต้หวอด ทำการรัดท้องตัวเมีย เมื่อไข่หลุดออกมาตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อผสม อมไข่ไว้ไนปากแล้วกลับพ่นเข้าไปในหวอด ไข่ปลาสลิดมีสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มม. แม่ปลาขนาดความยาวประมาณ 10-12 ซม. จะมีไข่ประมาณ 7,000-10,000 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 24-48 ชั่วโมง

ปลาสลิด เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นปลารสดี นิยมทำเป็นปลาเค็มตากแห้งมาก กว่าปลาสด ปลาสลิดเค็มเป็นสินค้าสำคัญ นิยมซื้อขายภายในประเทศราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันนิยมทำนาปลาสลิดกันอย่างแพร่หลายในเขตจังหวัดสุมทรปราการและฉะเชิงเทรา

ในธรรมชาติปลาสลิดชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีพันธุ์ไม้นํ้า เช่น ในท้องนา ร่องน้ำ คูน้ำ แอ่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ หนองและบึง เป็นต้น พบชุกชุมในภาคกลางมากกว่าภาคอื่นๆ อาหารธรรมชาติของปลาชนิดนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำ และพันธุ์ไม้น้ำที่เน่าเปื่อย

การเลี้ยง

พื้นที่ซึ่งเหมาะสมจะเลี้ยงปลาสลิดในภูมิภาคนี้ คือ บริเวณชายขอบหนองบึง อ่างเก็บน้ำ บริเวณที่ตื้นเขินในระดับความลึกของน้ำประมาณ 30-50 ซม. ซึ่งในบริเวณดังกล่าวส่วนมากจะมีวัชพืชจำพวก ปรือ กก หญ้าไซ ฯลฯ ขึ้นอยู่มาก การเลี้ยงใช้วิธีกั้นคอกด้วยเนื้ออวนไนลอนตาถี่มีความสูงประมาณ 90 ซม. ขนาดของคอกมีเนื้อที่ 1-2 ไร่ แล้วปล่อยปลาสลิดในแปลงนาในเขตจังหวัดสมุทรปราการหรือฉะเชิงเทรา ซึ่งคิดว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตื้นบริเวณชายขอบหนองบึง อันเป็นที่รกและมี วัชพืชอยู่อย่างหนาแน่น ใช้เป็นคอกที่เลี้ยงปลาได้ ถ้าสามารถปฎิบัติได้จะเป็นประโยชน์ในด้านการกำจัดสิ่งรกและวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆ และเป็นการเพิ่มพูนผลผลิตสัตว์น้ำ พร้อมทั้งรักษาสภาพของแหล่งน้ำมิให้ตื้นเขินโดยรวดเร็ว

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ