ผักบุ้งจีน:การปลูกผักบุ้งจีนพันธุ์ที่นิยมในประเทศไทย


ผักบุ้งจีน(Water Convolvulus)

ผักบุ้งเป็นผักที่ปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตรวดเร็ว ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด ชอบดินชื้นแฉะ แต่ต้องได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ทั้งวันจึงจะดี เป็นผักที่มีอายุหลายปี และปลูกได้ตลอดปี ระยะเวลาตั้งแต่หว่านจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 25-30 วัน พันธ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยคือ พันธุ์พิจิตร

การเตรียมดิน

ขุดแปลงพลิกหน้าดิน ตากแดดไว้ 7 วัน ขนาดแปลง 1×4 เมตร ขุดลึก 20 ซม. หรือ 1 หน้าจอบ ย่อยดินให้ร่วนซุย หากดินที่ปลูกเป็นดินเหนียว ให้ใส่เศษซากที่มีขนาดใหญ่ เศษใบไม้ผุ เพื่อให้ดินโปร่ง ระบายน้ำดี หากดินเป็นดินปนทราย ให้ใส่แกลบดำ เพื่อให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตรา 1 กก.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรลงไปด้วย รดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 3-5 วัน

วิธีการปลูก

ก่อนปลูก ควรแช่เมล็ดพันธุ์ไว้ประมาณ 12 ชม. แล้วนำมาผึ่งลมให้แห้ง

การหว่านเมล็ด  นำเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ อัตรา 13-15 กก.ต่อ 1 ไร่ หว่านให้กระจายทั่วแปลงอย่างสม่ำเสมอให้เมล็ดห่างกันเล็กน้อย แล้วกลบดินทับบาง ๆ คลุมด้วยฟาง หรือเศษหญ้าแห้ง หนาประมาณ 2 ซม. รดน้ำให้ชุ่ม

โรยเมล็ดเป็นแถว โดยทำร่องตามขวาง หรือตามยาวของแปลง ลึก 1 นิ้ว โดยให้เมล็ดห่างกัน 1 ซม. ระยะระหว่างแถว 10-15 ซม. กลบดินทับบาง ๆ คลุมด้วยฟางหรือเศษหญ้าแห้งหนาประมาณ 2 ชม.

ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ คือตัดต้นผักบุ้งออกเป็นท่อนยาว 20-30 ซม. ปักลงดินห่างกัน 5-10 ซม. ก่อนปลูกควรรดน้ำให้ชุ่มแปลง 1 วัน

การดูแลรักษา

ผักบุ้งเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง จึงควรรดน้ำบ่อย ๆ และสม่ำเสมอหากขาดน้ำจะหยุดการเจริญเติบโตและแข็งกระด้าง ควรถอนแยกบ้าง หากแน่นเกินไปต้องพรวนดิน กำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลงได้อีกทางหนึ่ง

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ผักบุ้ง เป็นผักที่มีแมลงรบกวนน้อย หากจะมีบ้างก็คือ หนอนแก้ว หนอนกินใบ เพลี้ยแป้ง จิ้งหรีด และแมลงตับเต่า ให้พ่นด้วยสารสะเดา โดยหมักเมล็ดสะเดา 1 กก. แช่น้ำพอท่วม กรองเอาน้ำ 1 ลิตรผสมน้ำเปล่า 18 ลิตร ฉีดพ่น

สำหรับการป้องกันเชื้อรา พวกราสนิมขาว โรคเน่ากอดิน โรคใบเน่า ทำได้โดยการเตรียมดินให้ดี ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกสามารถป้องกันได้

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 20-30 วัน โดยตัดให้เหลือใบติดต้นไว้ 2 ใบ ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกบำรุงต่อไป ผักบุ้งจะสามารถแตกใบ ให้ตัดใหม่ได้อีก 2-3 ครั้ง

แต่สำหรับผู้ที่ปลูกผักไว้จำหน่ายก็ให้ถอนทั้งต้นทั้งราก มัดรวมกันเป็นกำนำไปจำหน่าย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ