แนวคิดในการกำจัดขยะก้นกรองบุหรี่โดยฝังเมล็ดพันธุ์พืช

แต่ละปีมีก้นกรองบุหรี่ถูกทิ้งประมาณ 5ล้านล้านชิ้น

เป็นปริมาณขยะหนักถึง 1,700,000,000 ปอนด์

ก้นกรองบุหรี่ 1 ชิ้น ใช้เวลาในการย่อยสลาย 10-15 ปี

green-butts เป็นองค์กรรณรงค์ลดขยะจากก้นกรองบุหรี่ที่โดนทิ้ง

โดยมีแนวคิดในการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำก้นกรอง เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้รวดเร็ว
(ทำด้วย ปอ, ป่านและฝ้าย)

กำจัดก้นกรองบุหรี่

ภาพที่ทุกท่านเห็นด้านบน คือ ผลงานของ Ben Forman  นักออกแบบชาวอังกฤษ

นำเสนอแนวคิด ในการกำจัดปัญหามลพิษจากก้นกรองบุหรี่ที่โดนทิ้งเป็นขยะเกลื่อนกราด

เขาคิดว่าทำไมไม่เปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งสวยงาม

“Cigg Seeds” คือ บุหรี่ที่มีก้นกรองทำจากวัสดุย่อยสลายง่าย ซึ่งภายในบรรจุเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ป่า

เมื่อไรก็ตามที่ก้นกรองบุหรี่ถูกทิ้งบนพื้นดิน ดอกไม้ที่สวยงามจะขึ้นมาแทนที่

แม้ว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลนักในเขตเมืองที่มีสภาพพื้นเป็นคอนกรีตเสียส่วนใหญ่

แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับชายหาด สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวอื่น ๆ

*** นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ