ว่านกำบังหรือว่านกั้นบัง

ว่านกำบัง

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายกับกระชาย มีหัวเล็กๆ ติดกันเป็นแผงเหมือนกล้วยไข่ ลักษณะต้นและโคนต้นเหมือนกับว่านจังงัง และว่านคํ้าคูณ ต้นและใบสีเขียว เนื้อในหัวมีสีขาว ใบแหลมกว่าใบกระชาย เป็นว่านล้มลุก เจริญงอกงามในหน้าฤดูฝน ทิ้งใบต่อเมื่อฤดูหนาว

สรรพคุณ ว่านต้นนี้เป็นว่านสำหรับใช้ป้องกันสรรพภัย จากผู้ปองร้ายด้วยวิทยาคุณต่างๆ และป้องกันพิษหรือโทษจากบรรดาว่านร้ายทั้งปวง ป้องกันการกระทำยํ่ายีด้วยคุณไสยทุกชนิดได้อย่างวิเศษ ยิ่งผู้ใดมีว่านนี้ติดตัวอยู่ จะทำให้แคล้วคลาดจากบรรดาสรรพภัยต่าง ๆ ได้ วิธีเพิ่มคุณภาพให้แก่ว่าน ให้เศกด้วยคาถา “นะโมพุทธายะ” เรื่อยๆ ไป จนกว่าจะหมุนได้เองเหมือนลูกข่าง แล้วจึงนำติดตัวไปไหนๆ ด้วย หรือจะใช้กินหรือทาตัวก็ได้ ตามตำรากล่าวสรรพคุณไว้ว่า สามารถกำบัง ตน ล่องหนหายตัวได้ แต่ไม่ได้บอกไว้ว่าให้ทำอย่างไร

วิธีปลูก เนื่องจากว่านต้นนี้มีสรรพคุณพิเศษสุด จึงมีพิธีการปลูกมากมาย ผู้ปลูกต้องทำความสะอาดร่างกายให้ปราศจากมลทินโทษ โดยเจิมกระแจะจันทร์ทั้งตัวผู้ปลูกและภาชนะที่จะปลูก จึงนำหัวว่านมา ปลูกโดยใช้ดินร่วน ๆ ที่คัดเอาแต่สะอาดใส่กลบหัวว่านอย่าใหัแน่นนัก เศกด้วยคาถาพุทธมนต์ “อิติปิโสภควา จนถึง ภควาติ 3 จบ แล้วจึงใช้ นํ้ารดดินพอชุ่มเท่านั้น ต่อจากนั้นการรดนํ้าครั้งต่อไปต้องเศกน้ำด้วย คาถา “นะโมพุทธายะ” 3 จบ แล้วใช้รดได้

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ