สาหร่ายเกลียวทอง

กรมประมง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสาะแสวงหาแหล่งอาหารโปรตีนใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อจะผลิตขึ้นโดยใช้พื้นที่ดินเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอยู่นับสิบล้านไร่ ซึ่งใช้ในการเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนอาหารโปรตีนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เพื่อความอยู่ดีกินดี หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และได้พิจารณาเห็นว่าจะสามารถผลิตอาหารโปรตีนขึ้นได้ด้วยราคาถูก จากสาหร่ายสไปรูลิน่า ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดหนึ่ง มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ดินเค็มดังกล่าว เพราะทนต่อน้ำที่มีความเค็มและความเป็นด่างได้สูง นอกจากนี้สาหร่ายชนิดนี้มีส่วนประกอบของโปรตีนสูง ย่อยง่ายได้ดีกว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆ เช่น ครอเรลลา ที่ใช้เป็นอาหาร หลักของการเลี้ยงลูกกุ้งทะเลในปัจจุบัน และสาหร่ายชนิดนี้เมื่อแปรรูปทำให้มีความบริสุทธิ์ก็สามารถจะใช้เป็นอาหารของคนได้เป็นอย่างดี และในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนก็นิยมบริโภคสาหร่ายดังกล่าวที่ผ่านกรรมวิธีให้บริสุทธิ์และแห้งในรูปของเม็ดยา ในปัจจุบันมีหน่วยงานนิเวศน์วิทยาของสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติก็กำลังศึกษาค้นคว้าอยู่อย่างขะมักเขม้น และพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้ความร่วมมือแก่ผู้สนใจนำไปเพาะเลี้ยงต่อไป

อนึ่ง สาหร่ายชนิดนี้มีโปรตีนสูง จึงน่าจะพิจารณาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ โดยผสมกับแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากในภูมิภาคนี้

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ