หญ้าถอดปล้อง

หญ้าถอดปล้อง

SPHENOPSIDA

พืชพวกหญ้าถอดปล้องเคยมีจำนวนมากและหลายชนิดมีขนาดใหญ่จัดเป็นไม้ต้น พบมากในยุคสมัยเดียวกับ Lycopsida แต่ได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมด ปัจจุบันเหลือเพียง 1 สกุลคือ Equisetum ซึ่งมีประมาณ 25 ชนิด ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียวทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วงศ์อิควิซิเทซีอี (EQUISETACEAE)

ลักษณะเด่นของพืชกลุ่มนี้ คือ ต้นคล้ายหญ้า แต่ใบลดรูปลงเป็นเกล็ดเล็ก ๆ โคนใบเชื่อมติดกันเป็นปลอกหุ้มเหนือข้อ ผิวลำต้นมีสันและร่องตามยาว กิ่งเกิดได้หลายกิ่งจากข้อเดียวกัน อับสปอร์เกิดที่แผ่นรูปโล่ซึ่งเรียงซ้อนกันเป็นชั้นเห็นเป็นกลุ่มที่ปลายยอด ในประเทศจีนและญี่ปุ่น จัดหญ้าถอดปล้องเป็นวัชพืชในนาข้าว ที่กำจัดยากคล้ายหญ้าแห้วหมู

Equisetum debile Roxb. ex Vauch.

หญ้าถอดปล้อง พบขึ้นในที่ชื้นและกลางแจ้ง หรือริมลำธาร ขนาดของต้นต่างกันค่อนข้างมากตามความอุดมสมบรูณ์ของพื้นที่ เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 3- 7 มม.

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ