เกลือแกง:การใช้เกลือแกงกับพืช

หริ่ง  มีสวัสดิ์

กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร

จากข่าวสาร “ปฐพีวิทยา” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑(๒๕๒๗)

ยังมีกสิกรหลายราย เข้าใจว่าการใส่เกลือให้กับพืชจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีขึ้น ให้ผลผลิตสูงขึ้น การที่เข้าใจอย่างนั้น อาจจะเป็นการเข้าใจที่ผิดก็ได้ เพราะส่วนประกอบของเกลือ ซึ่งมีธาตุโซเดียม และคลอรีน และในปัจจุบันนี้ธาตุทั้ง ๒ ชนิด ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด แต่อาจจำเป็นสำหรับพืชบางชนิดเท่านั้น ถ้ามีในปริมาณเพียงพอแล้วอาจทำให้พืชบางชนิดเติบโตดีขึ้นมีคุณภาพสูง

จากการรายงานผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ การใส่เกลือแกงไม่ทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตดีขึ้น หรือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ข้าวไม่ใส่ปุ๋ยได้ผลผลิตเฉลี่ย ๒๒๗ กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่เกลือแกง ๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๒๒๕ กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณการใส่เกลือเพิ่มขึ้น และตามรายงานเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ การใส่เกลือแกงกับข้าวโพดซึ่งปลูกในดินเหนียวสีแดง ไม่ทำให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตดีขึ้น การใช้เกลือแกงในอัตราสูง ยังมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด การติดฝัก และการติดเมล็ดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลทำให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง นอกจากนั้นแล้วยังทำให้สมบัติทางกายภาพของดินเสื่อมลงไปอีกด้วย

ตามรายงานผลงานวิจัยดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเกลือแกงไม่ได้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตทั้งข้าวและข้าวโพดแต่ประการใด ดังนั้นการที่จะใส่เกลือเพื่อหวังว่าจะเป็นการช่วยปรับปรุงดินให้มีความความอุดมสมบูรณ์ ให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้น แล้วได้ผลผลิตที่ดีกว่านั้น อาจจะเป็นความหวังที่เลื่อนลอยไปก็ได้

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ