เทคโนโลยีชาวบ้าน เรื่อง การปลูกงา

การปลูกงา

หมู่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จ.ชัยภูมิ

งาที่ปลูกเป็นงาขาว  ปกติจะปลูกในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  เกษตรกรจะไถที่นาหลังจากไถเพียงครั้งเดียวเกษตรกรจะหว่านเมล็ดในอัตรา 1 กก./ไร่  แล้วคราดกลบเมล็ดทันที หลังจากฝนตกเกษตรกรจะเตรียมดินและปลูกเลย  ถ้าฝนตกช้ากว่าปกติเกษตรกรจะใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมาแทนน้ำฝน  ปลูกแล้วงาต้องการดูแลรักษาน้อยและรอเก็บเกี่ยวในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  ผลผลิตประมาณ 70 กก./ไร่  ราคาท้องถิ่นประมาณ กก. 7 บาท งาปลูกง่ายต้นทุนต่ำ

การปลูกงาแบบร่อง

หมู่บ้าน 10 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดชัยภูมิ

นายสอน  กันทะพันธุ์  เกษตรกรหมู่ 10  ต.ตาเกษ  ได้นำเอาวิธีการปลูกงาแบบร่องมาทดลองปลูกในพื้นนา  โดยจะปลูกในเดือนมีนาคม-เมษายน  โดยการไถที่นาที่ดินมีความชื้นพอไถได้ไถ 2-3 ครั้ง เสร็จแล้วก็จะทำเป็นร่อง  โดยใช้ระยะห่างของร่อง 30-45 ซม. แล้วนำเมล็ดงาโรยตามร่องนำดินกลบหนาประมาณ 2-3 ซม. หลังจากเมล็ดงางอกแล้ว  ก็จะทำการถอนแยกให้เหลือ 2-3 ซม./ต้น  การใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นยา ก็จะทำตามปกติ  รอเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผลผลิตประมาณ 80-90 กก./ไร่  ปกติราคา กก.ละ 12-15 บาท จะเห็นว่า วิธีการปลูกงาเป็นร่องนั้นง่ายต่อการใส่ปุ๋ยและมีฉีดพ่นยาและทำให้การฉีดพ่นยาเข้าได้ทั่วถึงในแปลง

การปลูกงาดำในฤดูแล้งในนาข้าว

หมู่บ้านใหม่ฉมวก ตำบลนิคมฯ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรกรในหมู่บ้านจะมีการปลูกงาดำในหน้าแล้ง คือเริ่มปลูกในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี  โดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำระบายเข้า  แล้วทิ้งไว้ให้ดินอ่อนตัวแล้วมีการเตรียมดินหว่านเมล็ดพันธุ์และไม่ต้องให้น้ำอีกเลยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ 90 กก./ไร่  ซึ่งนับว่าเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและการลงทุนก็ต่ำอีกด้วย

การปลูกงาดำก่อนข้าว

หมู่บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา

งาที่ปลูกเป็นงาดำเกษตรกรจะปลูกระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน  ซึ่งขึ้นอยู่กับฝนที่ตกของแต่ละปี  อัตราเมล็ดพันธุ์ 0.8-1 กก./ไร่  วิธีการปลูกจะไถดะในแปลงนา  แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วคราดกลบอายุงา 90 วัน หรือ 3 เดือน จากนั้นเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวมัดเป็นกำ ๆ กำละขนาดมือโอบแล้วตั้งเป็น 3 เส้าพิงกันตากแดด 3-5 แดด แล้วนำไปเคาะ  ผลผลิตทั่วไปประมาณ 80 กก./ไร่  ไม่มีการกำจัดวัชพืช

การหยอดเมล็ดงาโดยวิธีเจาะรูกระป๋อง

หมู่บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อเกษตรกรได้เตรียมแปลงที่จะปลูกงาไว้ดีแล้ว  เกษตรกรจะใช้เชือกขึง เว้นระยะปลูกตามต้องการ  แล้วใช้กระป๋องบรรจุเมล็ดงาหยอดให้ทั่วแปลง  จากนั้นก็ไม่แตกต่างกับการปลูกแบบวิธีอื่น ๆ

การปลูกงาหลังถั่วลิสง

หมู่บ้านห้วยน้ำเมย,ปากโม่ง ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เกษตรกรจะเริ่มปลูกถั่วลิสงประมาณ เดือน เมษายน-พฤษภาคม  เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วลิสงแล้วเกษตรกรก็จะหว่านงาตาม ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  พันธุ์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นงาขาว  ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1-1.5 กก./ไร่  ส่วนมากไม่ค่อยมีการดูแลรักษา  จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  ผลผลิตประมาณ 80-90 กก./ไร่ ราคาประมาณ กก.ละ 10-11 บาท และเป็นการลงทุนค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่ต้องลงทุนเตรียมดิน

การปลูกงาในที่ดอน

หมู่บ้านนาส้มโรง  ตำบลนาแก อำเภอนากลาง  จังหวัดอุดรธานี

การปลูกงาในพื้นที่เป็นโนนหรือที่ดอน ที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้  โดยชาวบ้านจะทำการไถดินจนร่วนซุย  แล้วนำเมล็ดงาไปหว่านประมาณ 0.8 กก./ไร่  แล้วใช้คราดราดกลบเมล็ดงา  ก่อนทำการไถ  ชาวบ้านได้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หว่านแล้วไถ ผลผลิตดีมากเพราะงาเป็นพืชไร่ที่ไม่ต้องการน้ำเท่าไหร่  จึงเหมาะแก่การปลูกงา  ควรจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมต่อ

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ