โรคใบด่างเหลืองถั่วจากเชื้อไวรัส

โรคใบด่างเหลือง (yellow mosaic)

อาการโรค

โรคใบด่างเหลืองนี้เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ใบถั่วเกิดอาการด่างลายเขียวสลับเหลืองขึ้นที่เนื้อใบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั่วทั้งใบ โดยส่วนใหญ่จะพบเป็นกับใบที่อายุอยู่ในระยะกลางๆ ของการเจริญเติบโต ถ้าเป็นมากใบเสียลักษณะ ขนาดเล็กลง ขอบใบม้วน ต้นอาจจะเหี่ยว ใบเหลืองทั้งใบแล้วหลุดออกจากต้น ในที่สุดอาจถึงตายได้ ต้นที่เป็นโรคตั้งแต่ยังเล็กจะไม่ให้ฝัก หรือหากเป็นหลังจากเกิดฝักแล้ว ฝักนั้นจะแก่หรือสุกช้ากว่ากำหนดปกติ

สาเหตุโรค : Cow pea aphid-borne mosaic virus (CAMV)

เป็นเชื้อไวรัสที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการทำให้เกิดโรคได้ดี กล่าวคือ มีความเจือจางต่ำสุดในการทำให้เกิดโรค (dilution end point) ถึง 1 : 10,000 เท่า ทนอุณหภูมิได้สูง 57 – 60° ซ. มีชีวิตอยู่ในน้ำที่สกัดออกมาจากพืช (plant sap) ได้นาน 72 – 84 ชม. เป็นไวรัสที่ถ่ายทอดได้ทางเมล็ด ที่มาหรือแหล่งของการเกิดโรค (source of inoclum)ไม่จำเป็นต้องมาจากถั่วพวกเดียวกันอาจจะมาจากพืชอาศัยอื่น เช่น ต้นแกลดิโอลัส (gladiolus) สวีทโคลเวอร์ (sweetclover) การระบาดก็โดยเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora)

การป้องกันกำจัด

1.ทำลายต้นที่พบว่าเป็นโรค ตลอดจนพืชอาศัยหรือวัชพืชต่างๆ ในบริเวณแปลงปลูกหรือใกล้เคียงให้หมดสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยชั่วคราวของทั้งเชื้อสาเหตุและแมลง ซึ่งเป็นตัวนำและแพร่กระจายโรค

2. กำจัดแมลงพวกเพลี้ยอ่อนโดยการฉีดพ่นด้วยสารเคมีฆ่าแมลง

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ