Category: การทำประมง

เรียนรู้วิธีการทำประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา

สภาพพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลือกสถานที่และการออกแบบที่เพาะIลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลือกสถานที่และการออกแบบที่เลี้ยงสัตว์น้ำ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่จะดำเนินการ และสอดคล้องกับสภาพของภูมิประเทศ เป็นต้นว่า การเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักหรือเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเป็นงานอดิเรก ความสำเร็จของการดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นอยู่กับการเลือกที่ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดหรือไม่ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ โดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบสูง ปริมาณฝนตกเฉลี่ยระหว่าง 1,000-1,800 มม./ปี ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ดินร่วน ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีอนุภาคดินเหนียว (Clay Particle) มากกว่า 35% โดยคิดเฉลี่ยจากดินชั้นล่าง พื้นที่ดินบางส่วนมีลักษณะเป็นดินเค็มไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกประมาณ 36 ล้านไร่ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำ 6 สาย อ่างเก็บน้ำ และหนองบง มีพื้นที่นับล้านไร่ที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทานได้ในปัจจุบัน 3.6 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเกษตรน้ำฝน

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลี้ยงปลาในบ่อ

พื้นที่และทำเลที่จะดำเนินการขุดปอเลี้ยงปลาควรคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการคือ… Read More

หลักวิชาในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ในการเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ปัญหาแรกที่จะต้องคิดก็คือเรื่องพันธุ์สัตว์น้ำ (ลูกปลาขนาดต่างๆ) ที่จะนำมาเลี้ยง ปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้ 2 วิธี คือ

1. การรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติ

เป็นวิธีการที่ทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยวิธีการต่างๆ ในการจับและรวบรวม เช่น การจับลูกปลาสวาย และพันธุ์ปลาดุกด้านในประเทศไทย การจับลูกปลานวลจันทร์ทะเล การจับลูกกุ้งกุลาดำ ในฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การจับปลายี่สกเทศและนวลจันทร์เทศในอินเดีย เป็นต้น ในการจับจะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การใช้สวิง อวนตาถี่ และเครื่องมือจับแบบพื้นเมืองทั่วๆ ไป วิธีรวบรวมพันธุ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ

-ไม่สามารถที่จะกำหนดเวลา และไม่สามารถจะขยายกิจการเลี้ยงให้เป็นอุตสาหกรรมได้ เพราะปริมาณปลาที่รวบรวมได้มีจำนวนไม่แน่นอน และเวลาที่จะได้ก็ไม่แน่นอน หรือคลาดเคลื่อนจากการกำหนดเวลาได้

-ลูกสัตว์น้ำที่รวบรวมได้จากธรรมชาตินั้น อาจจะมีลูกสัตว์น้ำชนิดอื่นปะปนเข้ามาด้วย ทำให้มีปัญหาคือ อาจเป็นศัตรูโดยตรง คือกินสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงหรือแย่งอาหาร ทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงมีอัตราการรอดต่ำหรือเติบโตช้ากว่าที่ควร… Read More