Tag: การตอนกิ่งฝรั่ง

การปลูกฝรั่ง


PSIDIUM GUAJAVA
ฝรั่ง เป็นผลไม้ที่คนไทยชอบรับประทานเป็นอาหารว่าง โดยรับประทานผลดิบจิ้มพริกกับเกลือส่วนผลสุกนั้น เหมาะสำหรับผู้สูงอายุรับประทาน เพราะฝรั่งสุกจะมีรสหวานเนื้อนุ่ม ในต่างประเทศเขาใช้คั้นน้ำรับประทาน เรียกว่า “น้ำฝรั่งคั้น” Guava Juice” ฝรั่งมีปลูกกันทั่วไปในประเทศเพราะเป็นต้นไม้ผลที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตและขึ้นได้ในดินทุกๆ สภาพทนทานต่อความแห้งแล้วได้ดี ฝรั่งมีชื่อสามัญเรียกว่า “Guava” ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Psidium guajava Linn” เป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงศ์ “Myrtacceae” คนไทยเราเรียกชื่อฝรั่งแตกต่างกันไปตามภูมิภาคของประเทศดังนี้
-ภาคเหนือเรียกว่า “มะก้วย”
-ภาคกลางเรียกว่า “ฝรั่ง”
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “บักสีดา”
-ภาคใต้เรียกว่า “ยาหมู” หรือ “ย่าหมู”
ประวัติของฝรั่ง
ฝรั่งเป็นพืชเมืองร้อน ทนทานความแห้งแล้งไดดี มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล (Brazil) ทวีปอเมริกา … Read More