Tag: การเลี้ยงปลาในร่องสวน

สภาพพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลือกสถานที่และการออกแบบที่เพาะIลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลือกสถานที่และการออกแบบที่เลี้ยงสัตว์น้ำ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่จะดำเนินการ และสอดคล้องกับสภาพของภูมิประเทศ เป็นต้นว่า การเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักหรือเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเป็นงานอดิเรก ความสำเร็จของการดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นอยู่กับการเลือกที่ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดหรือไม่ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ โดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบสูง ปริมาณฝนตกเฉลี่ยระหว่าง 1,000-1,800 มม./ปี ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ดินร่วน ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีอนุภาคดินเหนียว (Clay Particle) มากกว่า 35% โดยคิดเฉลี่ยจากดินชั้นล่าง พื้นที่ดินบางส่วนมีลักษณะเป็นดินเค็มไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกประมาณ 36 ล้านไร่ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำ 6 สาย อ่างเก็บน้ำ และหนองบง มีพื้นที่นับล้านไร่ที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทานได้ในปัจจุบัน 3.6 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเกษตรน้ำฝน

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลี้ยงปลาในบ่อ

พื้นที่และทำเลที่จะดำเนินการขุดปอเลี้ยงปลาควรคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการคือ… Read More